Home

De organisatie is opgericht op 24 april 1986 en heeft als doelstelling: Het bevorderen, in de ruimste zin des woords, van de gezondheid in tandheelkundig opzicht, van de bevolkingsgroepen in Israël die daaraan behoefte hebben. Zij beoogt geen winst. DVI streeft haar doel na door:

  • Het werven, adviseren en begeleiden van tandartsen en tandtechnici in Nederland, die op basis van vrijwilligheid in Israël werkzaam zullen zijn;
  • Het voeren van publicitaire acties om dat doel te bereiken;
  • Materiële en immateriële steun aan de kliniek in Jeruzalem;
  • Het werven van fondsen om deze doelstellingen mogelijk te maken.

Over onze stichting

De “Foundation Dental Volunteers for Israël” is gevestigd in Jeruzalem en exploiteert in die stad een kliniek waar gratis tandheelkundige hulp verstrekt wordt aan kinderen en jong volwassenen tot 23 jaar. Deze dienstverlening is bedoeld voor iedereen binnen deze leeftijdsgroep, die om financiële redenen geen toegang heeft tot tandheelkundige behandeling in de normale praktijk. De kliniek is gevestigd in Mekor Chaim en beschikt over 5 units voor tandartsen en 2 voor mondhygiënisten. De tandartsen komen vanuit de gehele wereld en werken vrijwillig 1 of meer weken in de kliniek. Zij ontvangen geen vergoeding en betalen ook de reiskosten zelf. De verantwoordelijke directeur is een Israëlische tandarts. De assistenten en de administratieve staf is gesalarieerd. Alle financiële middelen komen uit donaties. Belangrijke fabrikanten stellen ook installaties en goederen ter beschikking. Dat alles stelt de kliniek in staat per dag vaak meer dan 100 kinderen te onderzoeken en/of te behandelen.

In 2017 werkten er 125 tandartsen in 151 werkweken.
Het bestuur van onze organisatie wordt gevormd door de volgende personen:

  1. Drs. A.W. Bijloo, voorzitter
  2. Drs. T. Domburg, secretaris
  3. Drs. J.A. Plugge, penningmeester.

Activiteiten

De kliniek in Jeruzalem behandelt kinderen tot 21 jaar. Die komen uit alle groepen van de samenleving. Het is goed om te zien, dat zowel Joodse als Palestijnse inwoners gebruik maken van onze voorzieningen. Dat is een groot goed, en dat moet ook zeker gehandhaafd blijven. Het enige selectiecriterium is: de ouders of verzorgers van de kinderen zijn niet in staat de tandheelkundige zorg zelf te betalen. Dat wordt onafhankelijk beoordeeld door het stadsbestuur van Jeruzalem. Ook in 2017 zijn weer ruim 20.000 behandelingen uitgevoerd. 2018 laat eenzelfde beeld zien.

Verder zijn de activiteiten uitgebreid met de zorg voor ouderen. Er zijn veel ouderen die weinig inkomen hebben. De pensioenvoorziening is belangrijk minder dan in Nederland! Er is een grote behoefte aan protheses. Nu wordt 1 dag in de week gereserveerd voor deze bevolkingsgroep. Ook deze voorziening wordt gratis verstrekt.

De Stichting verzorgt voor de kliniek de beroepsverzekering voor de vrijwilligers die daar werken. Deze verzekering voor de werkzaamheden is bij een Nederlandse verzekeraar afgesloten en dekt de risico’s voor eventuele calamiteiten. De Israëlische overheid stelt een dergelijke verzekering verplicht voordat de vrijwilligers toestemming wordt verleend om er te werken. Verder faciliteert de Stichting bij het afgeven van een BIG-registratie verklaring voor Nederlandse tandartsen. Ook die is vereist.

Contact

Statutair gevestigd

Adres:
Arie de Waalstraat 31
1272 CB Huizen

De Stichting is erkend door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI, onder fiscaal nummer: 8167.71.777

Bankrekeningen
NL09 ABNA 0458 7366 87
NL13 INGB 0007 4693 68